Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpocznie wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2017.

 

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) z dnia 21 czerwca 2017 r. Beneficjentami Programu mogą być osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, choroby lub innej uzasadnionej przyczyny, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
Każda osoba ubiegająca się o pomoc w ramach Programu obowiązkowo wypełnia część B skierowania tj. Oświadczenie o dochodach netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Do dochodu wlicza się m.in.:
• wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
• wynagrodzenia za pracę dorywczą,
• świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
• renty,
• emerytury,
• alimenty,
• odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
• zasiłki dla bezrobotnych,
• dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
• dochody z gospodarstwa rolnego,
• świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
• dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
• dodatek mieszkaniowy,
• dodatek energetyczny.


Do dochodu nie wlicza się:
• świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
• zasiłku celowego,
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
• wartości świadczenia w naturze,
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.


Pomoc żywnościowa będzie przekazywana w formie paczek żywnościowych. Na zestaw na Podprogramie 2017 składają się następujące artykuły spożywcze:
• groszek z marchewką 4 kg,
• fasola biała 4 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
• buraczki wiórki 1,05 kg,
• powidła śliwkowe 1,5 kg,
• makaron jajeczny 4,5 kg,
• makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
• ryż biały 4 kg,
• kasza gryczana 2 kg,
• herbatniki maślane 0,6 kg,
• mleko UHT 7 l,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
• gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
• szynka drobiowa 3 kg,
• szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
• pasztet wieprzowy 0,64 kg,
• filet z makreli w oleju 1,7 kg,
• cukier biały 4 kg,
• olej rzepakowy 4 l.
Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.


Dodatkowe informacje dot. Programu można uzyskać pod nr telefonu: 81 56 60 127.


Teresa Szopa
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie