Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

OSSO. 526.9.201,7 Bychawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyła ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w roku 2017.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art.19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) .

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 /-/ wz. Burmistrza

Magdalena Kostruba

źródło:

http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1173828