Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

herb bychawa 2014 100W 1537 roku król Zygmunt Stary wydał kasztelanowi lwowskiemu Mikołajowi Pileckiemu przywilej na założenie miasta obwarowanego i wzmocnionego zamkiem. Miasto otrzymało prawo magdeburskie, samorząd, własne sądownictwo, zezwolenie na cotygodniowy targ "bychawski wtorek" i dwa jarmarki rocznie.

Jaki był pierwotny herb miasta nie wiadomo, bo nie dochowała się żadna pieczęć z czasów Pileckich.

 
 
Historyczne herby Bychawy
Image  Image
Herb kolejnych właścicieli - Myszkowskich
 
Image
Herb fundatorów Bychawy - Pileckich
 

 

Dopiero, gdy miasto przeszło do rąk Myszkowskich herbu Jastrzębiec, ten herb dziedziców stał się zarazem godłem miasta. Pieczęć, jaka powstała w połowie XVI wieku wyobraża tarczę renesansową z podkową i krzyżem w środku oraz nosi napis wyjątkowy: HERB MIASTA BYCHAWY. Znalazła się wyciśnięta na dokumencie z 1581 roku w Muzeum Czapskich w Krakowie. Wyjątkowa jest dlatego, że nazywa się nie pieczęcią lecz herbem, i że napis jest polski a nie łaciński, co w tych latach i wieku XVI jest niecodziennym zjawiskiem. Nie znamy innych pieczęci miasta. Prawdopodobnie jednak ten herb używany był aż do XIX wieku, gdyż w 1847 roku zamieszczono go w Albumie heraldycznym, jaki wśród aktów byłej Heroldii znajdował się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

Źródło: Marian Gumowski: Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1959.

 


 INFORMACJA O HERBIE GMINY BYCHAWA I JEGO STOSOWANIU

Herb Gminy Bychawa został uchwalony przez Radę Miejską w Bychawie uchwałą nr XLIII/290/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Bychawa jest koloru błękitnego w polu, którego znajduje się podkowa i krzyż (oba złote, czyli żółte i w jednym odcieniu żółci) obwiedzione czarną linią konturową umieszczone w tarczy tzw. Hiszpańskiej.

Herb Gminy Bychawa stanowi własność Gminy Bychawa i jest znakiem prawnie chronionym oraz może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym ww. uchwale. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy Bychawa oraz używanie znaku herbu wymaga zgody Burmistrza. Umieszczenie herbu może następować w miejscach i w sposób, które zapewnią symbolom Gminy godność i szacunek przewidziane dla insygniów władzy.

 

Herb Gminy Bychawa może być umieszczany:

1) w siedzibie władz Gminy wewnątrz budynku i na zewnątrz,

2) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankietach korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę,

3) na drukach urzędowych Rady Miejskiej w Bychawie, Burmistrza Bychawy, Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na oficjalnych stronach internetowych,

4) w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy,

5) na znakach granicznych Gminy Bychawa,

6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy Bychawa,

7) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy Bychawa,

8) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Bychawy.

 

Herb może być używany na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym lub gospodarczym, pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Bychawy, chyba że organizatorem lub współorganizatorem uroczystości jest Gmina Bychawa. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb umieszcza się obok insygniów państwowych.

Używanie herbu lub flagi Gminy Bychawa wymaga ścisłego zachowania wzoru, kolorystyki
i proporcji elementów, zgodnie z zapisem na nośnikach elektronicznych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Herb Gminy Bychawa nie może być używany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Za zgodą Burmistrza Bychawy dozwolone jest umieszczanie herbu Gminy Bychawa w celach promocyjnych w formie stylizacji lub artystycznie przetworzonej. Herb może być używany w innych przypadkach, na pisemny i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu. Zgody na używanie herbu udziela Burmistrz w formie pisemnej określając sposób, miejsce i okres używania herbu. W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie
z określonymi warunkami, Burmistrz może cofnąć zgodę.

 

Oficjalny herb Bychawy

 

BYCHAWA herb 1500

do pobrania:

herb do druku i publikacji drukowanych do 5 m. (PDF)