Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty zrealizowane

2014-01-09 10.46.269 stycznia 2014 r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie została zawarta umowa z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz” z siedzibą w Krośnie na projektowanie i montaż instalacji solarnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew. Po stronie zamawiającego umowę podpisali: Janusz Urban Burmistrz Bychawy, Paweł Pikula Starosta Lubelski, dr Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski oraz Teodora Zaręba Wójt Gminy Zakrzew – Lider Projektu.

Więcej: Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!

GMINA BYCHAWA I CZOSNÓW W NOWYM PROJEKCIE

Od listopada 2013 roku do listopada 2014 listopada 2014 roku realizowany będzie projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”.
Liderem projektu jest Fundacja Civis Polonus z Warszawy a partnerami Gmina Bychawa oraz Gmina Czosnów.
Projekt realizowany jest w ramach działania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci: Pracownicy i Pracownice dwóch urzędów: Czosnów (woj.mazowieckie) i Bychawa (woj.lubelskie), przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z terenu Bychawy i Czosnowa.

W ramach projektu serdecznie zachęcamy mieszkańców gmin do świadomego i aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących terenów zielonych w ich gminie!
Więcej na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz w kolejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej”.


Celem projektu jest wzmocnienie procesu prowadzenia konsultacji społecznych w dwóch gminach Bychawie i Czosnowie poprzez:
• przygotowanie władz gmin i pracowników JST do profesjonalnego, skutecznego i efektywnego prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o przeprowadzony proces konsultacji społecznych
• wypracowanie standardów przygotowania konsultacji społecznych (diagnoza społeczna, doradztwo i proces prowadzenia konsultacji) dla przedstawicieli JST
• przygotowanie NGO do współudziału w konsultacjach społecznych jako partner konsultacji dla JST oraz jako instytucje, które będą angażować mieszkańców i zachęcać ich do współdecydowania
• Przeprowadzenie konsultacji społecznych fragmentów Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Bychawy.
Projekt dzieli się na kilka etapów:

 

ETAP 1:DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH [XI-IV 2014]
• Przeprowadzona zostanie diagnoza społeczności lokalnych poprzez badania desk research, badania ankietowe, oraz badanie FGI. Badania te posłużą określeniu poziomu wiedzy mieszkańców nt. konsultacji społecznych i zainteresowania nimi, ocenieniu angażowania mieszkańców w sprawy publiczne przez JST oraz ocenienie poziomu zaangażowania i potencjału mieszkańców w sprawy lokalne. Ostatecznie badania pozwolą zdiagnozować podstawowe ograniczenia we współpracy między przygotowującymi KS i działania obywatelskie a mieszkańcami oraz pozwolą wypracować mechanizmy poprawy warunków współpracy.

 

ETAP 2. PROMOCJA DZIAŁAŃ KONSULTACYJNYCH oraz UPOWSZECHNIENIE PROCESU I WYNIKÓW KONSULTACJI W GMINACH [XII 2013-X 2014]
• Prowadzona będzie akcja informacyjna -w lokalnych mediach, na www JST, BIP pojawią się informacje dotyczące projektu i prowadzonych badań opinii społecznej.
• Po diagnozie społecznej jej wyniki zostaną zaprezentowane na spotkaniach w gminach podczas których upowszechnimy broszury informacyjne z infografikami z diagnozy.
• Etap właściwy konsultacji społecznych poprzedzony zostanie akcją promocyjną w lokalnych mediach) i na stronie www Fundacji Civis POlonus i partnerów projektu.
• Na koniec realizowanego projektu odbędzie się seminarium podsumowujące i upowszechniające KS. Celem seminarium jest przekazanie wiedzy uczestnikom dotyczącej zrealizowanych konsultacji w tych dwóch gminach, określenie możliwości prowadzenia KS w małych gminach na terenie kraju oraz zaprezentowanie rozwiązań proponowanych przez mieszkańców.
• Dodatkowo materiały pochodzące z procesu KS zostaną opracowane i przygotowane do publikacji podsumowującej działania i cały projekt. Publikacja zawierać będzie szczegółowy opis przeprowadzonych konsultacji.


ETAP III SZKOLENIA
Zostaną zorganizowane dwa szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych organizacji pozarządowych:
1. Szkolenie wprowadzające w istotę konsultacji społecznych
2. Szkolenie z diagnozy społeczności lokalnych gmin Bychawa i Czosnów wraz wyjazdem studyjnym

 

ETAP IV KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINACH
Jest to najważniejszy etap realizowany w trakcie projektu.
Szczegółowym konsultacjom społecznym poddany zostanie element planu dotyczący zagospodarowania parku przy ul. 11 listopada w Bychawie i obszarów rekreacyjnych w Czosnowie.
Podczas przygotowań do konsultacji społecznych oraz w ich trakcie gminy otrzymają wsparcie doradcy w obszarze narzędzi i technik konsultacyjnych.
Konsultacje odbywać się będą w okresie maj-październik 2014 roku m.in. poprzez:
• otwarte spotkania,
• warsztaty konsultacyjny- oparte na technice planowania partycypacyjnego w przestrzeni,
• spacery terenowe mieszkańcami
• pogłębione wywiady grupowe (20 os) kierowane do mieszkańców społeczności lokalnej
• akcję konsultacyjną na specjalnie stworzonym portalu do konsultacji online
• „warsztaty przyszłościowy” podsumowujące zaproponowane metody przez zainteresowane osoby

O przebiegu projektu i jego kolejnych etapach będziemy Państwa informowali na bieżąco!

 

2013-12-20 loga bychawa czosnow

dobry start-logo 550

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Samba, rumba, disco, cha cha, rock and roll, cucaracha, walc i tango argentina, techno, rap, soul, valentina, menuetti, piruetti, conga, bonga, castanietti, conga, bonga i cabasa są z banana, z ananasa. Dance, dance, dance, dance, mój drogi, odklej się od podłogi. Dance, dance, dance, dance, mój drogi, tylko dance dziś ma sens. Tak o tańcu śpiewał dawniej Tercet Egzotyczny.

2013-12-20 ludowo

Czytając słowa piosenki i oglądając współczesne programy rozrywkowe, proponowane przez telewizję widzimy, że taniec zajmuje istotne miejsce. U jednych widzów zaspokaja potrzeby estetyczny, a innych zachęca do działania. Jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu oraz jedną z propozycji aktywności ruchowej, która wpływa na poprawę zdrowia.

Bawić się i rozwijać przez taniec chciałaby zapewne niejedna osoba. Niestety, nie wszyscy mamy możliwości i chęci, by poszerzać swoje umiejętności. Szansę na rozwijanie swoich talentów otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej (z chęciami do tańca nie było problemu). Możliwość uczestniczenia w takiej formie zajęć artystycznych, zorganizowanych przez szkołę, to marzenie wielu uczniów. Niestety brak środków finansowych przeznaczonych na oświatę nie pozwala na poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych szkół. Utworzenie zespołu tanecznego w każdej placówce jest niemożliwe, dopiero dodatkowe dotacje unijne pozwalają na spełnienie dziecięcych oczekiwań i inwestowanie w młode pokolenie.

 

2013-12-20 sportowo

Dzięki takim środkom finansowym, w wyżej wymienionych przez mnie szkołach, powstały (w bieżącym roku szkolnym) dwa zespoły taneczne – „Pauza” (Stara Wieś Druga) i „Smyki” (Wola Gałęzowska). Projekt „Dobry start w przyszłość”, prowadzony w naszej gminie, przyczynił się do spełniania dziecięcych marzeń o tańcu. W każdej ze szkół, raz w tygodniu (w Starej Wsi Drugiej w poniedziałki od 13.50-14.35, a w Woli Gałęzowskiej w piątki od 14.45-15.30), spotykają się uczniowie klas I-VI, aby wspólnie uczyć się, bawić i poznawać nasz kraj i region od strony muzycznej. Dzieciaki poświęcają ten czas również na naukę układów choreograficznych, w których, na zakończenie projektu, będziecie mogli Państwo obejrzeć naszych małych artystów. 45 minut na taniec to trochę mało. Musimy (wspólnie z uczniami) rozsądnie gospodarować czasem, aby zajęcia odbywające się w tym roku szkolnym, pozwoliły im opanować jak najwięcej nowych umiejętności tanecznych. Dzieci rozpoczęły naukę od tańców nowoczesnych. Obecnie trudzą się nad opanowaniem i poprawnym wykonaniem tańców narodowych i regionalnych (poznajemy tańce lubelskie). Przed nami jeszcze zaplanowana namiastka Zumby (jest to jedna z nowszych odmian ekspresji ruchowej, która powstała z połączenia tańca i aerobiku). Nie muszę chyba dodawać, że zajęcia cieszą się ogromną popularnością i mali artyści nie mogą się już doczekać swoich pierwszych występów. Oprócz finansów na zajęcia dostaliśmy pieniądze na zakup regionalnych strojów lubelskich, a że w naszym repertuarze znajdują się nie tylko tańce regionalne i narodowe, potrzebujemy również innych ubiorów. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować jednej z mam ze Starej Wsi Drugiej, która wyraziła zgodę na uszycie specjalnych spódniczek dla zespołu tanecznego „Pauza”.

Czytając artykuł widzimy, że realizacja projektu ruszyła na dobre, a jaki będzie efekt? – przekonamy się o tym w czerwcu na koncercie galowym w Bychawskim Centrum Kultury.

Elżbieta Sobaszek 

instruktorka tańca zespołów „Pauza” i „Smyki”

 

Więcej artykułów…

 1. Projekt „Na Własne Konto” - skierowany do gimnazjalistów
 2. "Solary" w Gminie Bychawa - rusza realizacja projektu
 3. Lista osób zakwalifikowanych do projektu
 4. Ogłoszenie naboru do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa
 5. informacja o projekcie
 6. Trwa modernizacja szkół i urzędu
 7. Rowerowe Pożegnanie Lata - 29 września
 8. Szlak rowerowy na antenie radia
 9. Termomodernizacja w toku
 10. Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2
 11. Przewodnik po szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki
 12. Szlak rowerowy "Doliną Kosarzewki" na bilbordzie
 13. Promujemy szlak w lokalnej prasie
 14. Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"
 15. Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa
 16. Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca
 17. I już wkrótce e-urząd.
 18. Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta
 19. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat
 20. Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu
 21. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa
 22. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka aktualizacja 2
 23. Aktualizacja 2: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 24. Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka
 25. Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 26. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka - aktualizacja
 27. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
 28. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka