Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty w realizacji

W związku z licznymi telefonami od mieszkańców uczestniczących w Projekcie podajemy informację na temat aktualnego stanu realizacji Projektu.

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c.w.u. oraz wymiana kotłów na opalane biomasą. Planowany termin otwarcia ofert wypada na dzień 2 sierpnia 2017 r.

Montaż instalacji podzielono na trzy części:

1) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

2) Wymiana kotłów na opalane biomasą;

3) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c. w. u. wraz z wymianą kotła na opalany biomasą.

Solary zgodnie z założeniami będą montowane przez cały okres inwestycji, jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Wymiana kotłów będzie realizowana w tym roku do 6 października (część 2 i 3), a w przyszłym roku od maja do września 2018, z tym że część 3 będzie realizowana w jednym budynku maksymalnie w ciągu 4 dni, w trosce o zapewnienie prawidłowego działania zamontowanych urządzeń oraz komfort mieszkańca.

W tym roku planujemy wymianę kotłów (40 szt.) u osób, które zgłosiły brak możliwości wykorzystania obecnego źródła ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym 2017/2018 (np. awarię kotła c.o.). Szczegółowe informacje o parametrach technicznych kotłów oraz instalacji słonecznych oraz kolejności montażu instalacji zostaną podane do Państwa wiadomości po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Zespół Wdrożeniowy Projektu:

Urszula Szacoń

Andrzej Kucharski

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” na której to znalazł się Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z wynikiem 100 pkt. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza to, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczniemy jego rzeczową realizację polegającą na montażu instalacji słonecznych oraz wymianie kotłów c.o. na opalane biomasą.

O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

2017 FE LU UE solary Bychawa 650

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz poprawa dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107230L o długości 2749 mb oraz skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę nowej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się do polepszenia dojazdu do dróg powiatowych nr 2287L i 2285L oraz do obiektów użyteczności i gospodarstw rolnych.

W chwili obecnej jesteśmy już po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca robót Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania obejmie Krzysztof Rymarz.

Całkowity koszt zadania to 879 621,95 zł. w tym:

- nadzór inwestorski – 8 277.77 zł

- kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 to kwota – 559 703,44 zł

2016-09-08 projekt UE kosarzew fot 650