Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
2015-08-31 Orlik bychawa
 
 Warto zajrzeć:
 

Przeznaczenie 

Projekt ma na celu organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie ORLIK przy Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w ramach programu  „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie nieodpłatnej.

Zajęcia będą przeprowadzone z następujących dyscyplin sportowych:

 • piłka nożna + trening bramkarski
 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa

 

Ponadto będą organizowane weekendowe zawody sportowe z ww. dyscyplin oraz dodatkowo turniej tenisa ziemnego dla młodzieży i dorosłych.

Zajęcia będą prowadzone przez animatorów – trenerów sportu: Pawła Smita i Mieczysława Tracza.

Treningi będą odbywać się w stałych godzinach w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, współdziałanie w grupie i kształtowanie postaw poznawczych i wychowawczych.

Szczegółowe informacje są dostępne u prowadzących zajęcia na zespole boisk ORLIK przy Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w godzinach 7.00 do 22.00.

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM.  OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE.


1. Z boiska sportowego mogą korzystać szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, zakłady pracy oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i warunków z zarządzającym.

2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3. Korzystanie z boisk możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej (pracownika szkoły).

4. Osoby  korzystające  z boiska przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do:

 • zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,
 • wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.

Osoba ta zobowiązana jest do:

 • dokonania wpisu do rejestru korzystających z boiska (rejestr u pracownika szkoły),
 • okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia tożsamości,
 • niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

6. Boiska są dostępne  w godzinach wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami wkręcanymi metalowymi lub plastikowymi.

8. W obiekcie obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach i innym podobnym sprzęcie oraz wprowadzania wózków dziecięcych.

9. Zabrania się wprowadzania na teren  kompleksu psów, kotów i innych zwierząt.

10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

11. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

12.Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.

13. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości w obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz  zachowywania się w sposób kulturalny.

14. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych.

15. W momencie niesprzyjających warunków atmosferycznych  oraz  braku chętnych do korzystania  z boisk, dyrektor szkoły dopuszcza możliwość zmiany godzin otwarcia w/w kompleksu.

16. Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

17. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zorganizowanych form zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • przebywania na terenie boiska po godzinie 2200.

19.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

20.Korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania w/w regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników szkoły.

21. Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu boisk.

23.Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego. 

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie.