Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka

Droga Gałęzów – Leśniczówka
alt

Co prawda uroczystego przecięcia wstęgi jeszcze nie było, ale po nowej drodze można już jeździć. Budowa drogi z Gałęzowa do Leśniczówki została zakończona w terminie. Nowa droga na pewno poprawi poziom życia mieszkańców Gałęzowa, jak i tych, którzy tylko przez naszą gminę przejeżdżają, a nie chcą wjeżdżać do centrum. Do tej pory, droga z Gałęzowa do Leśniczówki, wiosną podczas roztopów i czasie deszczy, bywała praktycznie nieprzejezdna.
 - Nie było żadnych kłopotów z wykonawcą drogi, choć majowa aura trochę opóźniła odbiór pierwszego etapu budowy. Jednak całość została wykonana i urząd odebrał inwestycję w terminie. Mieszkańcy powinni być zadowoleni. – informuje inspektor Andrzej Kucharski z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej UM w Bychawie.
Odcinek jezdni o szerokości 5 m i długości 1209 m został wybudowany na bazie istniejącej drogi utwardzonej kruszywem. Zostały wykonane remonty przepustów, podbudowa i warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane dwa skrzyżowania.
- Budowa drogi Gałęzów - Leśniczówka to nasza największa inwestycja drogowa ostatnich lat i jednocześnie największy unijny projekt, obok modernizacji oczyszczalni ścieków i zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, realizowany przez gminę – mówi naczelnik Jolanta Puła-Dzięciatkowska, koordynator projektu.
Budowa drogi kosztowała 2.142.006,16 zł, z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 1.067.038,08 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt  „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”).
alt
Autor: Monika Głazik
alt

Aktualizacja 2
Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka


      Dnia 22 lipca 2010 r. miał miejsce odbiór I etapu prac największej gminnej inwestycji, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, jaką jest projekt pt. „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”. Mimo intensywnych opadów deszczu i związanych z tym utrudnień realizacja projektu jest niezagrożona. I etap zadania obejmował między innymi:
* Przebudowę linii napowietrznej - przyłącze napowietrzne (roboty demontażowe i montaż);
* Roboty budowlane, w tym:
 - roboty przygotowawcze,
 - roboty ziemne,
 - zabezpieczenie linii teletechnicznych,
 - zabezpieczenie sieci wodociągowych,
 - odwodnienie korpusu drogowego,
 - wykonanie przepustów pod zjazdami,
 - wykonanie podbudowy (warstwa odsączająca, podbudowa betonowa).
Wartość wykonanych robót wynosi 825.217,84 zł.

    Obecnie realizowany jest II, a zarazem ostatni etap prac. Wykonywana jest:
* podbudowa: skropienie, podbudowa górna z kruszywa, podbudowa bitumiczna,
* nawierzchnia bitumiczna,
* roboty wykończeniowe,
* montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Koszt wykonanych prac wyniesie 1.032.549,92 zł.
    Zakończenie całości zadania zaplanowana jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.

alt


alt


alt


alt

Aktualizacja 2

Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka


W dniu 30.03.2010 roku  nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.(zdjęcia z przekazania poniżej). W tym dniu zostały także wypłacone prawie wszystkie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi Gałęzów – Leśniczówka.

Został także ustalony ostateczny całkowity koszt projektu i wynosi 2.142.577,76 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt  „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”  wynosi: 1.071.288,88 zł.

Na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką w miejscowości Gałęzów ustawiono tablicę informacyjną, zgodną z wytycznymi dla Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:


 

Obecny stan budowy drogi:

 

Regionalny Program Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności). RPO WL stanowi odzwierciedlenie polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego, której podstawę tworzy Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 (SRWL). Ostateczną wersję Regionalnego RPO WL Komisja Europejska zatwierdziła 2 października 2007 r.

Na realizację RPO WL na lata 2007-2013 przeznaczono łączną kwotę 1 724 782 390 euro, z czego 1 155 854 549 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wielkość środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie Programu została wstępnie oszacowana na poziomie 276 940 606 euro, natomiast wielkość krajowego wkładu publicznego dla RPO WL wyniesie 291 987 235  euro.

Celem głównym RPO WL jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Cel główny realizowany jest poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:
1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
2. Poprawę warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.


W ramach RPO WL, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:
I. Przedsiębiorczość i innowacje
II. Infrastruktura ekonomiczna
III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
IV. Społeczeństwo informacyjne
V. Transport
VI. Środowisko i czysta energia
VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
VIII. Infrastruktura społeczna
IX. Pomoc techniczna

Oś Priorytetowa V: Transport
Celem priorytetu Transport (V) jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.
Realizacja priorytetu przyczyni się do rozwiązania jednego z największych problemów województwa lubelskiego, jakim jest słaba dostępność komunikacyjna regionu. Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej i regionalnego transportu kolejowego zachęci mieszkańców do korzystania ze środków transportu publicznego, co znacząco wpłynie na odciążenie układów komunikacyjnych miast, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W związku z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego, konieczna jest modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w oparciu o istniejącą infrastrukturę lotniskową. Umożliwi ona szybkie i sprawne kontakty regionu z innymi obszarami i ośrodkami na terenie Polski i Europy. Inwestycje w infrastrukturę lotniskową zwiększą atrakcyjność inwestycyjną regionu jak i mobilność mieszkańców. Podniosą one także geostrategiczną pozycję Metropolii Lublin w obszarze Polski Wschodniej w zakresie tranzytu ze środkowej części do krajów bałtyckich oraz Europy Wschodniej.